معرفی مدیران

سعید اردکانی فرد
رئیس هیئت مدیره

ارسلان اردکانی فرد
نایب رئیس هیئت مدیره

یاسمن اردکانی فرد
مدیر عامل